פסוקים לכל ימות השנה

ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך

לך קלי תשוקתי

בבית אלקים נהלך ברגש

פתח שערי שמים לתפלתנו

שמע תפילה עדיך כל בשר יבואו

דברך מלכנו אמת וקיים לעד

ויהי בנסוע הארון
תורת ה' תמימה משיבת נפש
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
וחיי עולם נטע בתוכנו
ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם
ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך
לך אלי תשוקתי
דע לפני מי אתה עומד
'שבחי ירושלים / ירושלם את ה
טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון
שלום 'וכל נתיבותי
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
זה השער לה' צדיקים יבואו בו
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
לנגדי תמיד 'שויתי / שיויתי ה
'פיתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה
בבית אלהים נהלך ברגש
ואהבת לרעך כמוך
'זה השלחן / השולחן לפני ה
מירושלים 'כי מציון תצא תורה ודבר ה
אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים
פתח שערי שמים לתפלתנו
אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתנו
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה
והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך
ואני תפלתי לך ה' עת רצון
והביאנו לציון עירך ברנה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם
מה טובו אהליך יעקב
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
צדיק כתמר יפרח
אור זרוע לצדיק
אור חדש על ציון תאיר
הורני ה' דרכך ונחני בארח מישור
למען יטב לך ועשית הישר והטוב בעיני ה'
ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך
קרוב ה' לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת

 

פסוקים לבימות

זה השלחן אשר לפני ה'

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

 

פסוקים לחגים ולימים נוראים

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו

ושמחת בחגך והיית אך שמח

אבינו מלכינו שמע קולנו חוס ורחם עלינו

וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות

שלש רגלים תחג / תחוג לי בשנה

בני ציון יגילו במלכם

אלה מועדי ה' מקראי קודש